ОБЩИ УСЛОВИЯ за използването на www.unityhub.co

I. ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ

1.Фондация в обществена полза „НОМАДСКО ЕДИНЕНИЕ” е собственик на уеб сайта www.unityhub.co. Същата е регистрирана съгласно законодателството на Република България, БУЛСТАТ 177168015.

2.Терминологични бележки за нуждите на настоящите Общи условия:

2.1. „Посетител” или „Потребител“ – физическо лице, използващо www.unityhub.co и/или което прави дарение, във връзка с дейността на Фондацията, а именно – съживяване и вдъхновяване свободния начин на живот, и икономическа независимост сред селата в България. Създаване на coworking и coliving пространства близо до природата, представляващи социални средища за обмяна на опит, знания и творчески процеси.

2.2. Фондация „НОМАДСКО ЕДИНЕНИЕ”– Фондацията.

2.3. Дарител – всяко лице, което направи дарение, във връзка с Кампанията на уеб сайта www.unityhub.co за резаселване и локализиране на селски къщи, както и с дейността на Фондацията, без значение от стойността на дарението.

2.4. Кампания – проект или кауза, създадена с помощта на нашата Платформа/Уеб сайт, с цел събиране на средства от името на Фондацията за локализиране на селски къщи и тяхното популяризиране до възможно най-голям кръг от хора.

2.5. „Общи условия“ – правилата, които Посетителят/Потребителят на www.unityhub.co,  приема при използването на сайта.

3. Уеб сайтът www.unityhub.co, както информацията и услугите, предлагани чрез него, функционират при описаните по-долу правила. Използването на www.unityhub.coпредполага безусловното приемане на всички изброени условия и правила. Aко Посетителят/Потребителят не е съгласен с едно или повече от правилата за използване на www.unityhub.co, той има право да се въздържа от използването му, в противен случай автоматично се приема, че приема всички условия.

II. СИГУРНОСТ

4. Уеб сайтът съдържа най-съвременните и утвърдени приложения и технологии за сигурност, които се отнасят до личната информация на Потребителя.

5. Фондацията не гарантира постоянното функциониране на уеб сайта.

III. ДОСТЪП

6. Фондацията си запазва правото да прекъсва достъпа до определен материал или целия сайт за неограничен период от време, планирано или инцидентно, без да носи отговорност за евентуално настъпили, вследствие на спирането, вреди за Потребителя.

7. Фондацията си запазва правото да пренасочва Посетителя/Потребителя към други страници в интернет, които са собственост и се контролират от трети лица. Фондацията няма контрол върху съдържанието на тези страници, поради което не носи никаква отговорност относно актуалността, верността, прецизността на информацията, която се съдържа в тези сайтове.

8. Фондацията си запазва правото да пренасочва Посетителя/Потребителя към други страници в интернет, които се контролират от Фондацията. В този случай, за Посетителя/Потребителя ще важат Общите условия, посочени в тези страници.

IV. ОТГОВОРНОСТ

9. Информацията, намираща се на www.unityhub.co, по никакъв начин не бива да бъде интерпретирана като консултация. Всякакви действия на Посетителя/Потребителя, свързани със защита на неговите права и законни интереси, следва да бъде направена след надлежна консултация със специалист в областта.

10. Информацията, предоставена на www.unityhub.co, може да бъде обща и абстрактна. Правилното й прилагане в практиката, зависи от правилната, включително правна, квалификация на множество факти от конкретната житейска ситуация, които може да не бъдат описани на уеб сайта. В този смисъл, Фондацията не носи никаква отговорност, в случай че Посетителят/Потребителят приложи информацията в различна, по-сложна ситуация или ситуация със специфики, в резултат на което за Посетителя/Потребителя, настъпят вреди.

11. Изпращайки материали, до който и да е от сървърите на Фондацията, чрез електронна поща или през уеб сайта включително, но не само, Посетителят/Потребителят приема, че:

11.1. Материалите и информацията в/с тях не съдържат нищо, което противоречи на приложимото право или по някакъв начин е неподходящо за публикуване.

11.2. Трябва да използва всички подходящи средства, за да открие и отстрани вирусите, както и всякакви вредни или деструктивни подобни елементи и програми, преди да изпрати материалите и информацията в/с тях.

11.3. Притежава материалите и информацията в/с тях или има неограничени права да ги предоставя – Фондацията може да ги публикува безплатно и/или да използва тях, или идеите разкрити в тях, в своите продукти и услуги, без да носи за това финансова или каквато и да е друга отговорност.

V. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

12. Чрез уеб сайта www.unityhub.co, Фондацията не събира/обработва/съхранява лични данни. Фондацията следва правилата на настоящия документ и принципите за работа с лични данни по приложимото право и Закона за защита на личните данни на Република България.

13. Фондацията „НОМАДСКО ЕДИНЕНИЕ” следва правилата на настоящия документ и принципите за съхранение на лични данни по приложимото право и Закона за защита на личните данни на Република България. Работейки винаги в рамките на закона, Фондацията си запазва правото да променя правилата за защита на личните данни след уведомяване на Посетителя/Потребителя на www.unityhub.co, чрез настоящите условия за използването му.

VI. „БИСКВИТКИ”

14. Уеб сайтът събира единствено статистически данни по отношение на посещенията на сайта, които не са свързани с личните данни на Посетителя/Потребителя.

VII. ИНФОРМИРАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

15. Посочената на www.unityhub.co информация е обща и абстрактна. Актуалността й се следи от екипа на Фондацията, но са възможни пропуски по отношение на частични или дори цялостни промени, включително в законодателния режим. В случай на забелязани несъответствия между посочената в сайта информация и законодателството в Република България или Европейския съюз, Посетителят/Потребителят има възможност да се обърне към екипа на Фондацията и да посочи несъответствието. Фондацията си запазва правото да провери подадения сигнал и в случай на необходимост, да предприеме действия за отстраняването му.

VIII. УСЛОВИЯ ЗА ПРОМЕНИ

16. Фондацията запазва правото си да променя или подновява правилата и условията на уеб сайта, както и когато прецени за необходимо. За актуални се приемат Общите условия, публикувани на www.unityhub.co.

IX. АВТОРСКИ ПРАВА

17. Цялата информация /статии, образци на документи и други материали/ на www.unityhub.co, представлява интелектуална собственост на Фондацията и/или авторите в екипа на Фондацията. Използването й, без позволението на Фондацията, е строго забранено и е нарушение на авторски и сродните му права. Използването й се разрешава в следните случаи:

18. Всеки е свободен да споделя всеки материал с връзка/линк към неговия първоизточник (конкретната url страница на Платформата);

18.1. Като запазва всяка връзка/линк в дадения материал;

18.2. С посочване на автора;

18.3. Без модификации;

18.4. И некомерсиално.

X. ДАРИТЕЛСКИ КАМПАНИИ

 19. Когато Потребител/Посетител на уеб сайта, направи Дарение чрез същия, то Потребителят/Посетителят декларира, че е запознат с настоящите Общи Условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

19.1.С настоящите Общи Условия, екипът на „НОМАДСКО ЕДИНЕНИЕ”, както и всички доброволци, участващи в нея, декларират, че уеб сайтът www.unityhub.co, служи за свързване на хора, чиито интереси, съвпадат с тези, обективирани в дейността на Фондацията, както и за събиране на средства, с цел локализиране на селски къщи, както и тяхното популяризиране сред гражданите на Република България.

19.2. С приемане на настоящите Общи Условия, Потребителят/Посетителят се съгласява, че разходването на събраните от Фондацията средства,  ще бъде надлежно удостоверено чрез релевантния правен акт. В случай, че дарителите държат да останат анонимни, то Фондацията си запазва правото да не прави публично достояние техните имена.

19.3. Дарените на Фондацията средства, ще бъдат използвани за осъществяване на нейните цели и дейност, съгласно нейния устройствен акт.

19.4. С приемане на настоящите Общи условия, Потребителят/Посетителят се съгласява доброволно, че Фондацията си запазва правото постоянно или временно да прекратява, спира, или по друг начин да откаже да разреши достъпа му до Платформата. Така също и да отстранява мнения или друго съдържание, или да блокира всяко физическо или юридическо лице по някаква причина (или без причина), особено тогава, когато същите са насочени към уронване доброто име и престиж на Фондацията.

19.5. С приемане на настоящите Общи Условия, Потребителят/Посетителят се съгласява, че Фондацията не отговаря за възстановяване на средства, дарени при използване на уеб сайта.

19.6. Начините за правене на Дарения са следните:

– по банков път – ЦКБ АД, Клон Мадрид, IBAN: BG98 CECB 9790 10H06974 00, BIC: CECBBGSF

 XI. ОБРАТНА ВРЪЗКА

20. Фондацията, като социално отговорна организация, цени обратната връзка на Посетителя/Потребителя.

21. Фондацията гарантира, че изпращането на съобщения до Посетителя/Потребителя, става само след изрична заявка от страна на същия – през специалната форма за контакт. След като последният регистрира своя електронен адрес в специалната форма за контакт, Посетителят/Потребителят се съгласява да получава известия за новите материали, публикувани на www.unityhub.co, както и друга актуална информация, свързана със социалния проект.

22. Посетителят/Потребителят има право във всеки един момент да откаже получаването на съобщенията през е-бюлетина на уеб сайта.

23. Фондацията си запазва правото да влиза във връзка с Посетителя/Потребителя за целите на допитвания/анкети, свързани с качеството на предоставяната информация.

23.1. Посочените в настоящата точка допитвания/анкети, могат да се извършват както чрез виртуалната среда /и по-конкретно някои от дигиталните/онлайн канали на Фондацията във връзка с www.unityhub.co/, така и по различни физически начини, включително, но не само, брошури, бюлетини, картички, въпросници, социологически проучвания и т.н.

23.2. Целта на допитванията/анкетите, е подобряването на предоставяните материали на www.unityhub.co, както и развитието на социалния проект „НОМАДСКО ЕДИНЕНИЕ”.

XII. ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

24. С използването на www.unityhub.co и информацията в него, Посетителят/Потребителят изразява безусловното си съгласие с настоящите Общи условия, срещу което получава правото да използва безплатно Уеб сайта за лични и нетърговски цели.